Gå direkte til sidens indhold

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERINGSPORTAL, version 01-2020

Nærværende abonnementsvilkår (herefter ”Vilkår”) er gældende ved tiltrædelse heraf mellem følgende parter:
Driftsoperatør er Securitas A/S (herefter benævnt “Driftsoperatør”) CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup,
og
Abonnenten


Nærværende Vilkår tiltrædes af Abonnenten som en del af oprettelsen på abonnementsportalen. Vilkårene finder anvendelse ved enhver anvendelse af abonnementsportalen.


1. Abonnementets indhold
1.1 Et abonnement giver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv og ikke-pladsspecifik ret for Abonnenten til at parkere et stk. personbil pr. abonnement i pågældende parkeringsanlæg.

1.2 Retten til parkering er tidsbegrænset til abonnementsperioden og evt. tidsrum, som til enhver tid vil fremgå af den specificerede købsbekræftelse.


2. Anvendelse
2.1 På abonnementsportalen kan der købes parkeringsabonnementer, hvor Abonnenten køber et abonnement til at parkere i et bestemt tidsrum og på et bestemt parkeringsområde.

2.2 Det er en forudsætning for køb af parkeringsabonnement, at Abonnenten bliver godkendt af det pågældende parkeringsanlægs ejer eller af dennes udvalgte driftsoperatør.

2.2.1 Er Abonnenten i kraft af sit arbejde tilknyttet parkeringsanlægget, kan prisen nedreguleres herefter. Det er en betingelse for prisreguleringen, at Abonnenten i hele abonnementets løbetid opretholder sin ansættelse.

2.3 Et parkeringsabonnement giver ret til parkering på de(t) angivne parkeringsanlæg og de(t) angivne tidsrum. Parkeringsanlæg og tidsrum vil fremgå af købsaftalen.

2.4 Købet af parkeringsabonnementet forudsætter, at Abonnenten først opretter en brugerprofil på abonnementsportalen. I forbindelse med oprettelsen af brugerprofilen modtager Abonnenten en aktiveringsmail, og herefter kan pågældende aktivere sin brugerprofil ved at op-rette et password og logge på abonnementsportalen.

2.5 For hvert parkeringsabonnement skal der tilknyttes en nummerplade/registreringsnummer samt et gyldigt betalingskort tilhørende Abonnenten. Abonnenten kan til enhver tid
administrere sine parkeringsabonnementer på abonnementsportalen, herunder ændre betalingskort, nummerplade/registreringsnummer og opsige parkeringsabonnementer.

2.6 Abonnenten er ansvarlig for, at de afgivne oplysninger på abonnementsportalen er korrekte. Herunder, at de(t) relevante køretøj(er) til enhver tid er korrekt registrerede. Securitas er ikke ansvarlig for fejlregistreringer eller lignende brugerfejl.

2.7 Parkeringsanlæggene må kun benyttes til parkering af personbiler med en maksimal vægt på 2.500 kg. og maksimale mål på længde: 5,25 m, bredde: 2,16 m, højde: 2,0 m og frihøjde minimum 9,5 cm.

2.8 Parkeringsabonnementet er uoverdrageligt. Det betyder, at Abonnenten ikke må overdrage, fremleje eller videresælge abonnementet.

2.8.1 Overdragelse, fremleje eller videresalg af abonnementet betragtes som en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår, som giver Securitas mulighed for at hæve aftalen uden yderligere varsel og uden tilbagebetaling af uforbrugt abonnementsperiode.

2.9 Parkering skal til enhver tid ske under overholdelse af ordensreglerne på parkeringsanlæg-get. Der kan være særlige ordensregler for det enkelte parkeringsanlæg, hvorfor den aktuelle skiltning på p-anlægget til enhver tid skal følges.

3. Ikrafttræden
3.1 Abonnementet træder i kraft på den valgte ikrafttrædelsesdato, og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med opsigelsesvarslet bestemt i disse Vilkår. Vælges ikrafttrædelsesdato ikke inden køb af pågældende parkeringsabonnement, vil abonnementet træde i kraft på bestillingsdatoen.

3.1.1 Skal Abonnenten godkendes som ansat med tilknytning til parkeringsanlægget, træder abonnementet i kraft, når denne godkendelse foreligger. Meddelelse herom fremsendes til den af Abonnenten oplyste e-mailadresse.

3.2 Abonnementsperioden regnes fra ikrafttrædelsesdatoen for abonnementet. Hvis der købes parkeringsabonnement til ikrafttræden efter den 1. i en kalendermåned, regnes den første abonnementsperiode fra datoen for abonnementets ikrafttræden til denne månedlige dato fremefter. Hvis abonnementet er trådt i kraft eksempelvis den 15. i en måned løber abonnementsperioden til den 15. i næstkommende måned.

3.3 Parkeringsabonnementet fornyes automatisk ved udløb af en abonnementsperiode, indtil det opsiges, jf. pkt. 4.1 nedenfor.

4. Opsigelse
4.1 Abonnenten kan opsige abonnementet med et varsel på syv hverdage til udløb af en abonnementsperiode. Opsigelse skal så vidt muligt finde sted via abonnementsplatformen under pågældende abonnement eller ved at fremsende en skriftlig opsigelse til Driftsoperatøren. Kontaktoplysninger fremgår af pkt. 13.1 nedenfor.

4.2 Abonnementet kan af Anlægsejeren og Driftsoperatøren opsiges med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Meddelelse herom fremsendes til den af Abonnenten op-lyste e-mailadresse.

4.3 Ved opsigelse af et parkeringsabonnement deaktiveres den online parkeringstilladelse ved udløb af opsigelsesperioden.

5. Betaling, opkrævning og prisregulering
5.1 Betaling sker månedsvis forud og kan kun ske med betalingskort udstedt i Danmark eller anden gyldig betalingsmetode, som er accepteret af Securitas. Gyldige betalingsmetoder vil til enhver tid fremgå af abonnementsportalen.

5.2 Ved tilmelding til abonnementet giver Abonnenten tilladelse til, at Abonnentens betalingskort-oplysninger gemmes til automatisk debitering af kortet af de løbende betalinger for abonnementet.

5.3 Der opkræves transaktionsgebyrer ved betaling af abonnementsprisen. Gebyret betales af Abonnenten og svarer til de gebyrer Payment Service Provider (for tiden Nets/Teller) til enhver tid opkræver.

5.4 Abonnenten er ansvarlig for, at betalingsoplysningerne er gyldige. Ved betalingskortets udløb, spærring eller ophør bortfalder den automatiske betaling af abonnementet. Abonnenten informeres herom via e-mail. Hvis Abonnenten ønsker at fortsætte abonnementet, skal Abonnenten foretage tilmelding af nyt betalingskort via abonnementsportalen. Foretages ændringerne ikke af Abonnenten inden for 10 hverdage suspenderes parkeringsabonnementet. Se pkt. 7.1 nedenfor.

5.5 Den månedlige pris for det pågældende Abonnement fremgår af købsbekræftelsen (med senere reguleringer). Priser er angivet inkl. moms og afregnes i DKK.

5.6 Abonnementsprisen reguleres årligt pr. 01-01 med 4%, medmindre andet skriftligt aftales.

5.7 Købsprisen debiteres af det af Abonnementen tilmeldte betalingskort på dagen for abonnementets ikrafttræden.

5.8 Betalingskvitteringer fremsendes pr. e-mail og er desuden tilgængelige via menupunktet "Abonnementer og køb" på Abonnentens profil på parkering.securitas.dk.

6. Abonnementer med begrænset parkeringstid
6.1 For abonnementer, der inkluderer en tidsbegrænset periode som eksempelvis mandag til fredag mellem kl. 07 og 17, vil parkering udenfor det af abonnementet omfattede tidsrum blive opkrævet særskilt med de til enhver tid gældende timeparkeringspriser for Parkerings-anlægget.

7. Misligholdelse
7.1 Ved Abonnentens misligholdelse, herunder ved manglende betaling af abonnementet fremsendes påmindelse til Abonnenten. Er det ikke muligt for Driftsoperatøren at debitere kortet efter tre påmindelser, suspenderes adgangen til abonnementet, indtil betalingsoplysningerne er opdateret. De tre påmindelser sendes inden for 10 hverdage efter første mislykkedes debitering.

7.1.1 Genåbning af abonnementet kan ske mod betaling af en eventuel restance.
7.2 Overdragelse, fremleje eller videresalg af abonnementet betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende Vilkår, og kan medføre lukning af pågældende abonnement uden yderligere varsel.

8. Driftsstop og ansvar ved forsinkelse
8.1 Abonnenten er bekendt med og accepterer, at parkeringsanlæggene kan være lukkede som følge af reparation, driftsstop, teknisk svigt, strømafbrydelse eller andre begivenheder, der forhindrer normal drift af parkeringsanlægget.


8.2 Anlægsejeren eller Driftsoperatøren er ikke ansvarlig for de i pkt.

8.1 omtalte begivenheder.

9. Fortrydelsesret
9.1 Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

9.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen mellem Abonnenten og Drifts-operatøren er indgået, det vil sige fra abonnementet er bestilt.

9.2.1 For at udøve fortrydelsesretten skal Abonnenten meddele Driftsoperatøren (se kontaktoplysninger i pkt. 3.1) Abonnentens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail).

9.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Abonnenten sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

9.4 Hvis Abonnenten udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Driftsoperatøren alle betalinger modtaget fra Abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Abonnentens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Driftsoperatøren tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Driftsoperatøren har modtaget meddelelse om Abonnentens beslutning om at fortryde denne aftale. Driftsoperatøren gennem-fører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Under alle omstændigheder pålægges Abonnenten ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

9.5 Har Abonnenten udnyttet ydelsen og parkeret i Parkeringsanlægget pålægges Abonnenten at betale for den del af ydelsen, som er udnyttet inden Abonnentens udøvelse af fortrydelsesretten. Afregningen af den udnyttede del af ydelsen sker baseret på de til enhver tid gældende timeparkeringspriser for Parkeringsanlægget.

10. Meddelelser
10.1 Meddelelser, opsigelser, påmindelser m.v. til Abonnenten sendes via e-mail til den e-mailadresse Abonnenten har oplyst ved oprettelsen af abonnementet. Abonnenten har pligt til at have oplyst gyldig e-mail.

11. Behandling af persondata
11.1 Når Abonnenten opretter og anvender parkeringsportalen med dertil hørende abonnement, registrerer Securitas som databehandler visse personoplysninger om Abonnenten.

11.2 Persondatabehandlingen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende person-datapolitik, som kan læses via følgende link.

12. Ændring af Vilkår
12.1 Securitas er som Driftsoperatør berettiget til at ændre disse Vilkår.

12.2 Ændres abonnementsvilkårene sker dette efter varsling til Abonnenten.

12.2.1 Væsentlige ændringer i vilkårene som f.eks. prisændringer varsles individuelt ved fremsendelse af e-mail herom til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst. Varslingen udsendes mindst 30 dage inden de nye ændringer af vilkår træder i kraft.

12.3 Ændringer, som ikke er væsentlige varsles på abonnementsportalen.

12.4 Abonnenten kan ved ændring af vilkårene opsige sit abonnement efter reglerne i pkt. 4.1 ovenfor.

12.5 Aftalen reguleres i henhold til dansk ret.

13. Kontaktoplysninger
13.1 Henvendelser vedr. abonnementets indhold, anvendelse, opsigelse, fortrydelsesret mv. skal rettes til Sikkerparkering, skriftligt pr. mail;

parkering@sikkerparkering.dk, eller pr. telefon +45 7225 1797.

Ordensforskrifter for parkeringsanlæg
Betaling for benyttelse af parkeringsanlæggene på timebasis sker i henhold til de enhver tid gældende takster, der fremgår af skiltning ved parkeringsanlæggene.

Brugere af parkeringsanlæggene er forpligtede til at overholde skiltningen ved parkeringsanlægget.

Parkeringen i parkeringsanlæggene kan kun ske med lovligt registrerede personbiler med nummerplade. Ikke indregistrerede og/eller efterladte personbiler bliver anmeldt til politiet og fjernes uden varsel for bilejerens regning.

De til enhver tid gældende ordensforskrifter for parkeringsanlæggene findes på de pågældende parkeringsanlæg og på hjemmesiden hos de respektive ejere af parkeringsanlæggene.
I tilfælde af spørgsmål eller problemer med parkeringsanlæggene kan Securitas kontaktes pr. telefon; +45 7225 1797.

Al parkering i anlægget reguleres efter privatretlige regler.